Welsh Housing Partnership, Amdanom Ni

Manylion am Bartneriaeth Tai Cymru

Mae Partneriaeth Tai Cymru yn bartneriaeth arloesol rhwng cymdeithasau tai yng Nghymru. Ein pwrpas yw cynyddu darpariaeth tai fforddiadwy ansawdd uchel.

Tarddiad

Sefydlwyd Partneriaeth Tai Cymru (PTC) ym mis Awst 2011 gyda’r nodau canlynol:

 • cynyddu’r cyflenwad o dai rhent fforddiadwy o safon
 • sefydlu model rhent foesol, gan osod tai o safon am dymor hir i denantiaid
 • gwneud defnydd effeithiol o gyllid cyhoeddus
 • creu gallu ariannol i’r grwpiau tai trwy gadw’r cyllid mewn cwmni ar wahân.

Roedd y gefnogaeth a gafwyd gan Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Adeiladu’r Principality’n allweddol wrth greu PTC. Heb eu hymrwymiad hwy ni fyddai’r cynllun yn bod. Mae PTC wedi parhau i dyfu o flwyddyn i flwyddyn ac erbyn hyn mae’n berchen ar dros 1,000 o gartrefi ledled Cymru.

Ar gyfer pwy y mae Partneriaeth Tai Cymru yn darparu tai?

Sefydlwyd PTC er mwyn dod o hyd i fodd o ddarparu tai fforddiadwy o safon da i’r rhai hynny sydd ar gyflogau isel ac felly’n methu fforddio prynu cartref addas, ond nad ydynt yn ddigon o flaenoriaeth i gael tai cymdeithasol prin. Mae aelodau’r cartrefi hyn gan fwyaf yn byw yn y sector rhentu preifat, ac yn wynebu amrywiaeth o broblemau cynyddol. Maent yn cynnwys:

 • tlodi ‘mewn gwaith’, oherwydd rhenti uchel a chostau gwresogi uchel mewn tai sydd wedi’u hinsiwleiddio’n wael
 • diffyg sicrwydd, sy’n arwain at broblemau cynnal addysg gyson a rhwydweithiau cymdeithasol
 • safonau gwael o ran y llety a’r gwasanaeth a ddarperir gan y landlord o fewn y sector rhentu preifat

Nid bwriad PTC oedd cymryd lle tai cymdeithasol neu fod yn ddewis arall yn eu lle, ond yn hytrach ddarparu adnodd ychwanegol i roi opsiwn i’r rhai hynny nad ydynt yn gallu bod yn berchen ar dŷ nac ychwaith gael mynediad i dai cymdeithasol.

Partneriaid y Bartneriaeth Tai Cymru

Mae 4 grŵp tai yn berchen ar PTC, sef Coastal Group, Grŵp Cynefin, Hendre Group a Pobl Group. Mae ganddynt drosiant ar y cyd o dros £220m, maent yn rheoli ac yn berchen ar dros 30,000 o dai rhent cymdeithasol ledled Cymru, ac at hyn maent yn darparu gwasanaethau eraill fel cefnogaeth a gofal.

Ewch i dudalen “Cysylltu â ni” i ddod o hyd i’r grŵp sy’n gweinyddu’r bartneriaeth yn eich ardal chi.

Sut y mae Partneriaeth Tai Cymru’n gweithio?

Mae PTC’n prynu neu’n datblygu cartrefi newydd gan ddefnyddio cymysgedd o fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti gan y cymdeithasau sy’n bartneriaid. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn rhoi rhywfaint o gyllid grant. Mae’r tai wedyn yn cael eu rhoi ar brydles i’r cymdeithasau tai sy’n bartneriaid ac maent hwy wedyn yn cymryd cyfrifoldeb llawn dros osod, rhenti, trwsio a gwelliannau. Gosodir rhent ar lefel ganolraddol; hynny yw, mae’r rhent yn uwch na rhent tai cymdeithasol ond yn parhau i fod yn fforddiadwy i’r bobl hynny rydym am osod iddynt.

Daeth y cyllid ar gyfer cam cyntaf PTC i brynu tai gan Gymdeithas Adeiladu Principality, a derbyniwyd cyllid ar gyfer y camau dilynol gan Gymdeithas Adeiladu Yorkshire, cymdeithas gydfuddiannol arall.

Yn 2017 llwyddodd PTC i gwblhau aildrefnu benthyciadau gyda Pensions Insurance Corporation.

Mae chwaer-gwmni newydd wedi’i sefydlu erbyn hyn ar gyfer pryniannau sydd wedi’u dyddio ar ôl yr ailgyllido, ac mae trefniadau benthyca ar gyfer y cwmni hwn wrthi’n cael eu cwblhau.

Aelodau Bwrdd Partneriaeth Tai Cymru:

 • Simon Jones (Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp Coastal a Chadeirydd PTC)
 • Jas Bains (Prif Weithredwr Grŵp Hendre)
 • Wayne Fox (Cyfarwyddwr Trysorlys a Buddsoddiad Grŵp Pobl)
 • Bryn Ellis (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes Grŵp Cynefin)