Welsh Housing Partnership, Ein Haelodau

Aelodau Partneriaeth Tai Cymru

Mae Partneriaeth Tai Cymru yn bartneriaeth arloesol rhwng cymdeithasau tai yng Nghymru. Ein pwrpas yw cynyddu darpariaeth tai fforddiadwy ansawdd uchel.

Coastal Housing Group

Cymdeithas ddiwydiannol a darbodus nid-er-elw yw Coastal Housing Group, yn bodoli er lles y gymuned ac yn gweithredu’n Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Gaerfyrddin. Sefydlwyd Coastal yn 2008 yn dilyn yr uno rhwng Cymdeithas Dai Abertawe (a ffurfiwyd yn 1978) a Chymdeithas Dai Dewi Sant (a ffurfiwyd yn 1991) gyda’r amcan o adfywio ein hen stoc a chodi tai newydd er mwyn gwella’r gymuned leol a darparu tai fforddiadwy o safon.

Mae gennym 5,500 o eiddo ar rent ac ar werth ac rydym yn arbenigwyr mewn cefnogi pobl hŷn, y rhai hynny sydd angen addasu eu cartrefi a phobl sydd angen cymorth wrth reoli eu tenantiaeth. Er mwyn cwrdd â heriau twf cynaliadwy mae Coastal hefyd wedi datblygu portffolio masnachol cadarn sy’n cyd-fynd ag ethos a gwerthoedd y sefydliad, gan arwain y ffordd gyda rhaglen adfywio amlddefnydd ar gyfer canol y dref/ddinas. O dafarndai a thai bwyta i swyddfeydd uwch-dechnoleg ar gyfer dechrau busnes, mae Coastal yn cynnig dull cynaliadwy a moesol o osod eiddo masnachol gydag ymrwymiad i adfywio trefol. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd y cartrefi a gynigwn, y gwaith adfywio a wnawn yn yr ardaloedd a weithredwn a’r safon ardderchog o wasanaeth a ddarparwn.

Grŵp Cynefin

Sefydlwyd Grŵp Cynefin ym mis Ebrill 2014 trwy uno Cymdeithas Tai Clwyd a Chymdeithas Tai Eryri. Ar y cyd, roedd gan y ddwy gymdeithas fwy na 70 mlynedd o brofiad o ddarparu tai fforddiadwy a datblygu cymunedau ar draws gogledd Cymru.

Rydym yn darparu 4,500 o gartrefi gan gynnwys tai cymdeithasol ar rent, tai rhent canolraddol a llety arbenigol ar gyfer pobl ag anghenion cefnogaeth. Ymysg y gwasanaethau cymunedol eraill a ddarperir o fewn Grŵp Cynefin y mae asiantaethau Gofal a Thrwsio, Hwyluswyr Tai Gwledig a gwasanaethau cefnogaeth i bobl fregus. Mae’r Grŵp yn ei gyfanrwydd yn cyflogi mwy na 200 o bobl.

Mae popeth a wnawn yn ymwneud â gwneud gwahaniaeth a chynnig mwy na thai.

Hendre Group

Rydym yn un o’r darparwyr tai fforddiadwy a Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth mwyaf yn Ne Ddwyrain Cymru gyda dros 5,700 o dai o fewn ein rheolaeth. Mae ein heiddo’n bennaf wedi’u lleoli yn siroedd Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg. Mae mwyafrif o’n cartrefi a reolir gan Hafod Housing ar osod. Fodd bynnag, rydym yn cynnig perchentyaeth gan gynnwys Cynlluniau Ymddeol Daliadaeth Hyblyg yn arbennig ar gyfer y rhai dros 55 oed. Mae Hafod Care yn darparu Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth i fwy na 1,000 o bobl fregus gydag anghenion amrywiol.

Pobl Group

Mae Pobl yn grŵp o gwmnïau sy’n cydweithio i ddarparu tai lleol da a gwasanaethau gofal a chefnogaeth. Rydym yn darparu tai o safon uchel sy’n fforddiadwy a hynny mewn cymunedol sy’n ddiogel, yn ddeniadol ac sy’n ffynnu. Rydym yn rheoli dros 16,000 o gartrefi ac rydym yn creu miloedd yn fwy ohonynt, gan wneud cartrefi’n fforddiadwy.

Mae Pobl Group yn ddarparwr gwasanaethau gofal a chefnogaeth blaenllaw i bobl sy’n byw yng Nghymru a de orllewin Lloegr. Rydym hefyd yn darparu amrediad o opsiynau perchentyaeth ar draws De Cymru ac yn gweithredu portffolio masnachol eang gan gynnwys cartrefi nyrsio, swyddfeydd, unedau manwerthu a stiwdios i arlunwyr.

Mae Pobl yn cydweithio â phrifysgolion yn Aberystwyth, Bangor ac Abertawe i ddarparu dros 4,000 o unedau llety myfyrwyr o ansawdd uchel, yn ogystal â rheoli ein llety myfyrwyr ein hunain yng Nghaerdydd ac Abertawe.